Archive for the ‘David Myatt and the Order of Nine Angles’ Category

Perspicacious Comment About Myatt

 

David Myatt 1995 CE

David Myatt 1995 CE

Perspicacious Comment About David Myatt

Given below is a comment about David Myatt, recently posted on an Internet forum by a user named Silvertongue.

The forum in question is for ENFP types – that’s those who identify with a particular Jungian personality type, based on the Myers-Briggs Type Indicator. Thus, as you might imagine, this is not your typical dumb-ass Internet forum.

This comment is one of the most illuminating – one of the most perspicacious – I’ve come across concerning David Myatt, exposing as it does (IMO) the real Myatt and his real aims: which are, first, to develop a new species of human beings (Homo Galacticus), not be eugenics or anything so passée, but by having individuals accept and overcome physical, psychic, intellectual, and social, challenges (pathei-mathos), and, second, the exploration and colonization of the stars, which of itself, in his view will, aid and produce this new species. Myatt has devoted his whole adult life to these objectives – to Vindex, and the emergence of a Galactic Imperium.

” I think you would really get a lot out of… investigating ”David Myatt” and ”Anton Long” (they’re the same person, despite their denials of this). Don’t stop when you see that he’s a Nazi or Muslim fundamentalist or a Satanist or a whatever else… go beyond media reports etc. to the sites actually dedicated to working out what he’s truly about. One of the most interesting characters of our century or any other.

The more you read about him, the less you’ll be sure of, the more interesting he’ll become….

You’ll see why its relevant during your research. He’s something of an inspiration for me, although I was unaware of his work before I began mine. I have to admit that he’s more skilled than I am (although, when I’m really trying, I’m a better writer. The deofel quintet is truly awful).

A hint that will help you understand: his work with the order of nine angles is closer to the core than his work as a Muslim fundamentalist or a Nazi, but it is not the core. Look beyond, beyond the forms he uses. Look to how he manipulates those forms in order to achieve different ends.

He’s not a Satanist or a Nazi or a Muslim, essentially. Those are forms which he has, very effectively, manipulated to the extent that his individual agenda (wyrd) has become a permanent and self-propagating aspect of those subcultures. Modern national socialism and modern occultism, for example, have both been deeply influenced. Those may seem like backwaters– but they’re significant subcultures which have the power to affect society by their relationship to it, the degree to which they are in antipathy with other subcultures, and the way in which they attract and alter a certain kind of individual who is hugely influential upon society (the ”shaman”, the true priest, the poet).

By altering those forms, he essentially alters the subtle structure of all society. Also consider that subcultures such as occultism significantly affect more mainstream media (because creators of such are often drawn to them in youth etc), and that by permanently influencing the nature of such a subculture, the media which determines the psychophysiological environment of all society can be altered.

The forms are not the message. Satanism is not the message. Nazism is not the message. Islam is not the message. They are manipulated to become vessels for Myatt’s agenda (the stars?). Believe me, you will find curious research on this fascinating.”

http://www.enfpforum.com/Home/tabid/55/afv/topic/aff/8/aft/59/afpg/2/Default.aspx

Personally, I agree with the comment above about the Deofel Quintet – for it’s not great writing, and not in the same league as newer fiction such as Eulalia, Dark Daughter of Baphomet, and In The Sky of Dreaming.

But I guess the Deofel Quintet served a useful function in it’s now gone day – which was being read aloud to a small group of Occult initiates, in an intimate candle-lit setting. You no doubt can imagine the clichéd scene – ” It was a dark and stormy night, but inside the Satanic temple it was warm with a roaring log fire…”

Or something such as  – ” Are you sitting comfortably, children? Then I’ll begin. Once upon a time….”

Lianna of Thee Darky Sox
122 yf

P.S. Read more about Myatt and Vindex at Myatt and the Quest for Vindex.

P.P.S. (For the MOAC) – I was gonna use the spelling develope to yank your chain, but thought this comment would be even more fun.


Advertisements

Myatt and the Order of Nine Angles

Editorial Note: The following text is taken from the entry about the Order of Nine Angles in the Swedish version of Wikipedia [ http://sv.wikipedia.org/wiki/Order_of_Nine_Angles ] dated October 2010 CE. In our view it presents a reasonable overview of the ONA, some errors notwithstanding.

Order of Nine Angles, eller ONA, är en satanistisk organisation grundad i Storbritannien. Namnet ska inte läsas Angels (änglar), vilket ofta missuppfattas. Organisationen är initiatorisk och hemlig i den mån att dess medlemmar och medlemsantal inte offentliggjorts. ONA framstår ofta som en av de mer kontroversiella satanistiska grupperingarna, bland annat för att organisationen förespråkar människooffer. ONA tros ha existerat sedan 60-talet medan de själva hävdar att de har rötter till urgamla traditioner flera århundraden tillbaka. Organisationen har idag dragit sig tillbaka men påstås fortfarande existera

Tro

ONA förespråkar en individualistisk, teistisk satanism enligt Vänstra handens väg med mål att göra den individuella medlemmen till en gud, eller akausalt väsen, en ny ras kallad Homo Galacticus eller Homo Galactica. Detta ska åstadkommas genom att medlemmen ständigt strävar mot självförbättring såväl fysiskt, psykiskt som andligt genom olika övningar och aktiviteter som rekommenderades i organisationens skrifter. Organisationen förespråkar individualism till en sådan grad att generell uppfattning är att organisationens skrifter inte måste följas till punkt och pricka, individens utveckling är det primära målet. Sätt för sådan utveckling kan vara psykologiska processer, till exempel ‘insiktsroller’ för att empatisera med andra människor eller ärketyper, extremt krävande fysisk träning och magiskt arbete.

Organisationen erkänner andliga entiteters existens som i regel benämns som De mörka gudarna. ONA förespråkar att Vänstra handens väg och ONA:s väg är en mörk, syndig väg som inte ska underskattas. Flera av deras skrifter tar upp att ONA inte är för gemene man utan kräver dedikerat arbete och en väldigt stark vilja. Meningen är att genom evolution och naturligt urval skapa en ny mänsklig ras och civilisation. Somliga menar att detta är metaforiskt talat, andra hävdar att ONA är väldigt allvarliga genom förespråkandet av människooffer, opfer, och vissa tror att det handlar om en andlig utveckling. Ordagrant har Anton Long, författare bakom majoriteten av ONA:s skrifter uttryckt sig positivt till människooffren som en del i det naturliga urvalet och för att stärka gruppen, vilket också är allmän tolkning av ONA:s skrifter.

Dessa och flera andra av ONA:s läror har lett till en schism mellan dem och många andra grupperingar. ONA har uttryck ett förrakt gentemot den LaVey-satanistiska Church of Satan som i sin tur har fördömt ONA:s tro på människooffer och tro i allmänhet. Samma fördömande har gjorts av Temple of Set, med vilka ONA brevväxlade under 80-talet och diskuterade bland annat detta och deras skillnader och likheter.

Detta, tillsammans med ONA:s skrifter som av satanister och ockultister brukar bedömas som seriösa och väl utarbetade, de höga kraven för initiering samt hur länge organisationen existerat har gett den ett erkännande få andra satanistiska organisationer har som enbart presenterats på Internet.

ONAs organisation och historia

Order of Nine Angles påstås ha grundats under 60-talet som en sammanslagning av tre nypaganistiska tempel kallade Camlad, Temple of the Sun och The Noctulians. Det råder oklarhet i vem som är organisationens ansikte utåt eller språkrör, majoriteten av skrifterna är författade av Anton Long, enligt somliga en pseudonym använt av David Myatt. David Myatt påstås ha tagit över grupperingen sedan ledaren flyttat till Australien och vara mannen bakom identiteten Anton Long. Författaren Nick Ryan har lagt fram argument om att David Myatt spökskriver mycket för ONA och har bland annat pekat på David Myatts nationalsocialistiska samröre och influenser i ONAS litteratur som kan anses ha vissa likheter. ONA har tillbakavisat påståendena om att Anton Long och David Myatt är samma person, även om Myatt har antagits vara en medlem då han fört organisationens talan vid flera intervjuer.

Historiskt har ONA accepterat medlemmar genom att dessa tagit kontakt med organisationen genom en postadress. Huruvida de fortfarande gör det framgår inte då ONA har valt att dra sig tillbaka efter att ha, enligt egen utsago, slutfört sin uppgift att sprida sin lära offentligt, däremot har Anton Long publicerat mängder med texter under åren och nya manuskript och texter släpps så sent som hösten 2009. Självinitiering kan också ske av individen. Detta har lett till att människor påstått sig vara medlemmar av ONA eller sympatisera med ONA, framför allt på olika diskussionsforum på Internet. I och med organisationens hemlighet och avsaknad av en officiell hemsida eller talesman varken bekräftas eller dementeras några medlemmar, varför självinitierade medlemmar brukar anses tillhöra ONA som en lära eller till och med organisationen.

ONA har sympatiserande grupperingar eller mindre grupperingar som öppet påstår sig vara ONA-inriktade i USA, Kanada, Ryssland, Australien, Nya Zeeland samt flera länder i Europa. Man pratar om Nexions och sinister tribes, varav Temple of THEM och WSA 352 tillhör kanske de mest erkända av ONA själva.

Gradering

Inom organisationen existerar flera grader, varje grad avslutas med en rit som för utövaren till nästa grad.

  • Neophyte – Ämnar att ge individen förståelse för läran och utvecklas psykologiskt och andligt. Detta är uppdelat i fyra steg: (1) Skaffa sig en del specificerade ONA-skrifter, (2) Genomgå en hemlig ritual (jakt), (3) Genomföra initieringsritualen, alternativt självinitieringsritualen samt (4) förstå och lära sig spela The Star Game / Stjärnspelet, ett egenutvecklat spel av ONA med psykologiska, astrologiska och andliga undertoner.
  • Initiate – När individen uppnått denna grad påbörjas det magiska arbetet som består av sju steg: (1) Påbörja hermetiskt magiskt arbete och utvecklas inom detta enligt ONA:s Sjufaldiga system (Septenary system), att följa upp detta arbete i en magi-dagbok samt studera och använda The Sinister Tarot, (2) Påbörja hermetiskt arbete för ett specifikt mål eller önskan, (3) Sätta ett väldigt krävande fysiskt mål, som exempel nämns minimum att gå drygt fem mil på mindre än sju timmar i terräng, (4) Söka upp och välja ut en person att använda som magisk medarbetare och sexpartner och introducera denne till satanism (ONA), initiera denne och genomgå magiskt arbete med denne, (5) få tag på och studera fler specificerade ONA-skrifter, (6) Ta sig an en Insiktsroll, en form av bedragande rollspel där initiaten tar till sig en ärketyp, natur, personlighet eller yrkeskategori som är närmast sin motsatta för att utvecklas, samt (7) Genomgå graderingsritual för Extern Adept.
  • Extern adept – Som Extern adept fortsätter man det magiska arbetet och vidgandet av läran för andra: (1) Organisera och upprätta ett magiskt tempel och/eller en satanistisk grupp sex till åtta månader, rekrytera medlemmar och initiera dem i gruppen samt regelbunder hålla ritualer, (2) Träna och genomföra ännu högre fysiska mål, även här nämns som minimiexmpel drygt fem mil i terräng under sju timmar, fast med ryggsäck om cirka femton kilo, (3) Genomgå gradens hemliga uppgift, (4) Studera aeonisk lära och magi enligt ONA och praktisera denna, (4) Studera och om möjligt praktisera esoteriskt mässande, (5) Studera de esoteriska traditionerna av traditionell satanism (enligt ONA) och lära ut dessa till templets/gruppens medlemmar, samt (8) Genomgå graderingsritualen för Intern Adept.
  • Intern adept – Graden Intern adept lämnar medlemmen till att fullfölja sitt öde, något den förväntas veta eller komma underfund med vid denna grad. Processen beskrivs som att ta åratal och ska leda till total självinsikt. Medlemmen ska utöka sin kunskapa och vara väl lärd inom de olika magiska arbetena.
  • Mästare/Mästarinna – Som mästare eller mästarinna förväntas medlemmen ta ett större ansvar för organisationen eller gruppen, bland annat genom: (1) Att guida passande individer till den Sjufaldiga vägen, (2) Praktisera aeonisk magi för att främja den mörka vägen, (3) Självständigt arbeta och skapa nya sätt för att öka medveten förståelse för, och främja möjligheten för akausala/mörka makter. Medlemmen förväntas också använda sitt magiska arbete, främst inom aeonisk magi, för att förändra och påverka samhället. Denna grad tar minst sju år.

Efter mästare/mästarinna kommer graden Grand Master/Grand Mistress, enligt ONA:s skrifter uppnår bara en eller två individer per århundrade denna gradering, varför den inte beskrivs i deras offentliga texter så ingående. I vissa skrifter refereras det också till ytterligare en gradering kallad Odödlig (Immortal), spekulationer finns som menar att detta är statusen som gud, målet med läran.

Skrifter

Bland ONA:s skrifter tillhör de mest kända The Black Book of Satan (ej att förväxla med LaVey-satanismens The Satanic Bible) och NAOS. En lång rad skrifter har författats av ONA och majoriteten av dem av Anton Long. En del skönlitterära verk som ska läsas som både skönlitterära, inspirerande och magiska, har också skrivits, vid namn The Deofel Quartet.


 

David Myatt, Islam, Occultism, and The Numinous Way


David Myatt, from a painting by Richard Moult

David Myatt, from a painting by Richard Moult


Myatt is a living, subversive, prism, transforming the dull monochrome light of ordinary life into a spectrum of vibrant colours that can inspire.

Over the past year, a multitude of rumours have been spread – mostly via the medium of the Internet – about Myatt leaving Islam, and returning to the mystical philosophy of The Numinous Way which he has developed over a period of around ten years.

Furthermore, not only have several new articles – allegedly by Myatt himself – been circulated and appeared on the Internet, with titles such as Introduction to the Ontology of Being – in which the author explains the philosophy of The Numinous Way – but also articles, by both Myatt fans and Myatt detractors, have been published, commenting on this alleged return and this seeming rejection, by Myatt, of Islam.

As for Myatt himself, his most recent authenticated pronouncements have included a post, some weeks ago (September 2010 CE) on his own Islamist weblog, in which he publicly re-affirmed he was a Muslim, and his autobiography, Myngath (published July 2010 CE) indicating there has not been such a renunciation of Islam, but only some doubts stemming from a personal tragedy.

But one has to ask the question – Does all or any of this really matter, to us? If so, why? Just what are such perceptions of Myatt trying to tell us about him, and possibly more importantly, about ourselves as we use such outward things as a measure of our judgement?


Myatt and The Order of Nine Angles

Most importantly, what all commentators on the subject of Myatt’s alleged, assumed, or even real, pronouncements regarding “leaving Islam” have either not noticed or not commented upon, for some reason, is that Myatt’s alter ego, Anton Long [1] has never, ever, in the past forty years made any pronouncements or announcements regarding having rejected The Sinister Way or the Order of Nine Angles (ONA).

That is, Anton Long – for the past forty or more years – has remained steadfastly loyal to The Sinister Way and the ONA, and has continued to write, to circulate and to have published, ONA material and documents.

This fact alone may well point those who seem to be confused by Myatt’s many apparent “changes of direction” in the right direction, and allay both their suspicions and doubts regarding Myatt and what many mundanes and Magians have described as Myatt’s psychological instability, based, as this silly opinion of theirs is, on their own presumption that he has flitted from one ideology to another, and from one religion to another, over a period of several decades.

In my opinion, this one fact, this undeniable truth, certainly seems to points us toward the reality that Anton Long is, or represents, the real Myatt – and that the ONA, with its sinister and long-term goals and aims [2], represents the real goals and aims of Myatt himself.

This would mean that all Myatt’s various, diverse, involvements – political, religious, and otherwise – should be seen in this light, as a means to an end. This end is a new type of (sinister) society, and a new type of human being.

As one commentator about Myatt wrote:

Myatt’s primary aim, throughout his entire adult life, has been to find, develope and use means to bring about his vision of a Galactic Imperium. All his various endeavors and involvements – from National Socialism, to the ONA, to his philosophy of The Numinous Way, to his involvement with radical Islam – are all part of this.

They are all means to explain, to propagate, to try and implement – through, for example, destabilizing the status quo, confronting the Magian, and agitating for revolution – his Vindex mythos and this vision of a Galactic Imperium. He has been almost fanatically single-minded in his pursuit of this vision, and, at times, quite ruthless. He has also been exceptionally pragmatic – using whatever means, whatever ideology, whatever tactics, that might help him undermine and confront what he calls “the tyranny of the Magian manifest in the dishonourable Amerikan empire of Homo Hubris.”

These tactics have included racist violence, racist and Islamic terrorism, Nazi politics, and using the ONA as a means of subversion and radical change. Myatt has also been consistent, for over four decades, in upholding and propagating the principle of personal honor, which he wove into his NS writings, which he made one of the foundations of his philosophy of The Numinous Way, and which he made the basis for both the clans of Vindex and the tribes of the ONA. JR Wright:  The Numinous Dark – Myatt and the Vindex Mythos

My own view is that this Galactic Imperium of Myatt’s is simply the outward and practical form of the ONA’s sinister New Aeon, where what the ONA call the Law of The Sinister-Numen, and new tribes, hold sway, having displaced and destroyed the old ways of nation and of States.

Thus, even Myatt’s mystical, apolitical Numinous Way could well be – and most probably is – a means, a tactic. One more way in which people can reject The System, the ways of The Old Order, the Old Aeon, and create for themselves what amounts to a new and ultimately subversive way of living, detached from The State, and certainly detached from the Magian New World Order and its tyrannical abstractions.


Myatt and National Socialism

Another fact which has seemingly been overlooked in the past ten years of so since Myatt’s conversion to Islam, is that he has never renounced, publicly, his support for and praise of Adolf Hitler and Hitler’s loyal German supporters.

Furthermore, Myatt has, several times, and as a Muslim – and most recently last year (2009 CE) – continued to express his admiration for Hitler and the Third Reich.

Consider, for example, the following quotes (with my emphasis), from Myatt.

” I have never, in my heart and mind, renounced my belief in Adolf Hitler as a good man, an honourable man, who… strove to create a just and noble society, and who was destroyed by the ignoble machinations of those opposed to what is good and who have spread dishonourable lies about him, his followers and his Cause. Thus it is that I find I cannot denounce this noble man and those who fought and died for the cause he upheld, as I cannot and will not denounce those who today honourably (and I stress honourably) continue the struggle in his name and who respect the Way of Life which is Al-Islam and who thus see we who are Muslims as allies in the fight against our common enemy. Thus it is that I continued for several years, after my reversion, with Reichsfolk – an honourable organization striving to presence something of the Numen I believe was manifest in National-Socialist Germany and in and through the life of Adolf Hitler.”    Autobiographical Notes, Part 2, dated 1422 AH

” The currently unpopular and often censored truth of our times is that National-Socialist Germany – what it had evolved to be by the beginning of The First Zionist War – was a modern mostly unconscious expression of the numinous, honourable, warrior ethos, and stood in complete and stark contrast to the materialism, the hubris, of the Magian and their allies and servants in the West, represented by the arrogant, profane, White Hordes of Homo Hubris. Furthermore, had NS Germany not been defeated by The White Hordes of Homo Hubris and by the machinations of the Magian, there is almost no doubt that it would have evolved further to become the genesis of a new numinous resurgence, and restored to the West, and other lands, that connexion to the numinous which centuries of plunder, exploitation, greed, abstractions, and dishonourable war had severed…”  Mythos of Vindex, Chapter 2 (The Ethos of Vindex In Historical Context), undated, but c. 2009 CE

” The simple reality is that the Zionists and the Amerikans and their allies are lying, deceitful, hypocritical, dishonourable bullies, while the Mujahideen – as were the vast majority of the soldiers of the Third Reich – are honourable warriors fighting for a just, anti-Zionist, cause…

There certainly were many who fought and who died for Adolf Hitler, and for their fatherland, who were striving to act in an honourable way, and indeed many – such as Waffen-SS General Leon Degrelle, Hans Ulrich Rudel and Major-General Otto Ernst Remer – who not only did act honourably, but who embodied the true, non-racist, spirit of Hitler’s National-Socialism…

I still respect genuine National-Socialists – of whom there are very few, today – as I do understand how genuine National-Socialism can create a somewhat more noble society than exists in any Western land today, with such a society benefiting not only the peoples of the West but also we who are Muslim, for such societies, as mentioned in the above quote of mine, would aid us in our war against world Zionism and our battles against the type of dishonourable arrogant bully so evident in the Amerika of today.”    Islam, National-Socialism, and Honour, dated 1430 AH

These truths – this continuing respect by Myatt for Hitler and genuine (honourable, ethical) National Socialists – may well give us another clue as to Myatt’s real motivates, goals and aims.

This clue is his life-long, at times fanatical, commitment to fighting what he, and the ONA, euphemistically call the Magian, and the Magian ethos [3].

In one of his earliest, published writings – Vindex: The Destiny of the West – published in 1984 CE (and written c. 1976 CE) Myatt analyses what he called the Magian distortion of The West, by which he meant the influence and the power of the Zionists.

It is no coincidence that Myatt – in both his NS days and as a Muslim – called and calls The Second World War the First Zionist War, and that this commitment to fighting the Magian, and the Magian ethos, is also an integral part of the mythos and philosophy of the ONA.

Indeed, this anti-Magian aspect of the ONA led one academic to write that one of distinguishing characteristics of the ONA is that it is a non-Semitic tradition, and purposely avoids any Jewish and Nazarene influence. [4]

Myatt and Islam

It is my view that Myatt has engaged with Islam, and is still engaged with Islam – despite reports to the contrary – for three principle reasons.

The first reason is that he regards Islam – or rather, the radical Islam of the Jihadists – as the only practical and effective means of currently fighting what he calls the dishonour and tyranny of the New World Order, led by America and its Zionist ally.

Consider, for example, the following, taken from a supplication (prayer, or dua) said by Al-Qaeda and their supporters, and also by many of the Taliban:

اللهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَداً، وَاقْتُلْهُمْ بَدَداً، وَلا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً، وَاجْعَلْهُمْ

عِبْرَةً لأَمْثَالِهِمْ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارى وَالمُشْرِكِينَ، أَذِلَّةً صَاغِرِينَ.

Allah! We ask that you kill them together, and alone – so that not a single one remains – humiliating and debasing them, making them thus an example of their kind for all Yahud, Nasara, and Mushriks…

Myatt – with his lifelong commitment to fighting what he calls “the perfidy and dishonour of the Zionists and their lackeys…” – is surely at home here. These people are like him; they have the same aims – a desire to defeat their Zionist enemies, and to establish new societies led by warriors and which train warriors.

Is it therefore surprising that we apparently see Myatt again and again returning to Islam, to his brothers-in-arms? To those who, today, are the only ones fighting his enemies in a practical way?

The second reason – obvious from his Islamic writings – is that he regards what he calls the authentic Islam of Ahlus Sunnah wa Jamaah as a practical manifestation of the numinous, in the modern world, having taken over this mantle, of being a practical manifestation, from a failed German National Socialism [5].

The third reason, and possibly the most important one, at this precise moment in time, is that he is a man of honour. Thus, he admits that his Shahadah – the testimony of faith in Islam given in a Mosque in front of two Muslim witnesses – was an oath of loyalty:

” I took an oath of loyalty, on my honour, to Allah Subhanahu wa Ta’ala and His Messenger, Muhammad (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) and this is a binding, life-long oath… ” Islam, Honour and Duty

He also hints, in several of his writings and letters, that he has given bay’ah – a personal pledge of loyalty – to a living person, a Muslim, and while we may speculate as to who this person is, what seems to matter for Myatt is the binding nature of such an oath.

Hence it is not, or would not be for him, a simple matter of “just leaving Islam” – but instead it would be a matter of betraying such oaths, and thus betraying himself, his honour. Thus, even if, for the sake of argument, we assume that Myatt may have in recent months – or even last year, also – wanted to immerse himself totally in his own Numinous Way, at the expense of Islam, he may well have, ultimately, had no choice in the matter, given this bay’ah, and given someone he respected possibly reminding him of his honourable duty.

Is it therefore surprising that we find – or we seem to find – him placing Islam again [6] at the forefront of his life? Doing his honourable duty? Is it therefore surprising that he might – despite words in such articles as A Return To My Beginning – have decided to do continue supporting a certain war?

A similitude here might be of a man of honour who has sworn to be loyal to the leader of a certain clan, and who for years has done his honourable duty, and helped and protected the clan against its rivals, and which rivals have killed many of his friends. Gradually, he falls in love with a woman who offers him a very different way of life, which life he, personally likes, and enjoys, and inwardly desires to retire to. But the war against his clan and his chief continue. What is he to do? Abandon them, and live as his own heart desires? Would that not be a betrayal of them, especially during their time of need?

Those who have no sense of honour, no sense of duty, no sense of loyalty, will naturally see no problem here.

Another, perhaps more mundane, similitude might be of a man with duties and honourable obligations to his wife and family. He may have ceased to love his wife in the manner he once did, and may even have fallen in love with another woman. He may even no longer even like the daily toil he does by which he provides for his wife and family. Does he just simply do what he in his heart desires to do – go off with his lover and begin a new life? Or is he still bound, by duty, honour and loyalty, to do what is best for his wife – and especially for his still growing, young, family?

The Laughing Trickster

Another view, prevalent among some who have studied the life and times of Myatt, is that all the many and different effusions which Myatt issues or has issued in the past four or so years about “returning to his Numinous Way” are just designed to test and to confuse.

To test our mundaneness and our own honour, and to confuse his enemies and detractors, among whom are, naturally, various government Intelligence agencies and Police forces who take a decidedly humourless view of subversive individuals, such as Myatt, writing, inciting and supporting “terrorism”, and trying to subvert the States and nations of the Western world.

According to this view, Myatt is playing games, and is akin to a Laughing Trickster.

The Complex Man

The fundamental mistake that many or most people make, in respect of assessing or judging Myatt, is that they desire or are determined to or need to assign just one label to him. That is, and for them, Myatt has to be – or can only be – either a nazi, or a Muslim, or a Satanist, or a mystic following a mystic philosophy such as The Numinous Way. Or some kind of trickster, playing some esoteric game of his own, and laughing at us all as we flounder about striving to understand.

It never seems to occur to the majority of these people – these mundanes or Magians – that such a labelling is so Old Aeon, so passée; and an example of pure prejudice, of an inability to transcend beyond the mundanity of labels and causal categories.

As a young, Californian-based, female fan of Myatt recently commented,

” I would say that all three aspects of DM co-exist and are co-real at the same time…. I think that DM – and any living intelligent person for that matter – is too fluid, too dynamic, too complex in mind, to be boxed up inside one single well defined ‘area’. I would say that DM… is therefore not a set of boxes and labels where one cubby box is Islam, the other is ONA and so on; but that he is more like a spectrum. This spectrum consisting of many different ideas and concepts that overlap each other in certain areas…….”

Hence, many ordinary people – mundanes or Magians – really do get quite confused when someone such as Myatt appears to be all these things at once, or seems to move easily, effortlessly, from one to another of them, and then back again.

Are such things, then as the ONA, Islam, The Numinous Way, just roles, for Myatt? Just outward forms assumed for some practical purpose or another? If so, then who, or what, is the real Myatt? Or, indeed, is there – or can there be, or should there be – such a person?

The simplest explanation – which many can readily accept, and have accepted – is that they are roles, played or assumed by the sinister Magus, Anton Long. Thus, Anton Long – the evil genius behind the subversive and sinister ONA – is the real Myatt.

Another, somewhat less simple, explanation, is that Myatt has been on a voyage of both inner and outer discovery – a Faustian, or Promethean, quest, for wisdom. Here is an apt quote, from a young female fan of Myatt’s, based in England:

[Myatt is] a complex man, and one who it’s impossible to understand without considered and prolonged study. Reading wikipedia will only obfuscate, given that the way information is structured and determined appropriate there is mutually exclusive with any expression which provides understanding of his character. The Wikipedia article simply isn’t useful in forming any intelligent opinion of him.

He would say that you are being dishonourable by passing a superficial-causal judgement without taking the time to either meet and discuss matters with him or, at least, seriously attempt to understand things from his perspective before making an empathetic judgement, and not reactively judging in accordance with emotive-abstract labels.

At least read his poetry if you’re going to post about him (not any points he’s made or his Philosophy on their own merits). That’s where you can see the man as he is, and come to some limited appreciation of the kinds of things that motivate his actions; instead of seeing him as he plays at being for the sake of understanding. (Yes, understanding– how dedicated would a person have to be that they would be prepared to immerse themselves in violent subcultures such as radical Islam for the purpose of understanding that which is heretical from the inside? You’d have to want understanding more than anything else. You’d have to be a martyr to wisdom, doing that in the knowledge that you’d forever be instantly rejected upon the basis of some label you’d voluntarily taken on. Bear in mind that he’s alternated between the Numinous Way, radical Islamism and other positions for years now. That’s not the behavior of a self-identified ideologue or true believer. )

My own view, however, is that Myatt is or has been – and can be again and again – the real essence which is hidden, or which has been hidden, behind such terms as mystic, nazi, satanist, Muslim, Trickster, and that such assigned terms, such labels, obscure or hinder us from appreciating, that essence. Furthermore, that this essence is not as different, not as divergent, as such terms and labels suggest or lead us to believe. Instead, they are – in their own very essence – but different emanations of the same thing, a colourful spectrum rather than one single, well-defined, colour. In this sense, Myatt is a living, subversive, prism, transforming the dull monochrome light of ordinary life into a spectrum of vibrant colours that can inspire us, if such vibrant colours resonant with us – if we ourselves are touched by them.

What sometimes confuses us about David Myatt – what confuses, confounds or even irks and angers the Magians and mundanes – is that he does not play by their rules. He does not accept their ethos, their worldview, but has conspired to construct his own – which is not his ethical, revised, Reichsfolk type National Socialism, not his “authentic Islam” of Muslim warriors, not the mysticism of his Numinous Way, and not even the “satanism” of his Order of Nine Angles.

Instead, it is the simple aspiration to change one’s self by direct practical experience; to not be afraid to experience diversity in one’s way of living; to have the capacity to be inspired by – for decades – a numinous, a grand, vision; to possess the ability to perceive, feel, to know, people, Nature, the world, the Cosmos, in their living essence, shorn, divested of labels, terms, categories, assumptions and presumptions; and, finally, it is the ability, the desire, to allow yourself to be changed, transmuted, transformed, by all these things until you finally emerge as a unique individual, a new type of human being, beyond all labels, terms, and categories which others may assign to you or may need to assign to you because you perplex, astound, annoy them and often make them feel quite uncomfortable.


The Myattian Changeling

Thus, such outward changes we might witness, or which we might assume are real, in the person called Myatt – and the few others like him – are not important. They are just signs; waymarkers; bearings taken on the path to Somewhere.

But there is more, and it is this “more” which has tended to make Myatt something of an enigma even to those of us who feel we “know” him and “understand” him and his peregrinations. For despite all the former – or perhaps it is because of all those things – Myatt is still engaged in combat with his life-long enemies. He is still fighting in a real war; he is still a warrior.

It is this, this dedication to fighting such a war, which is the second piece of evidence we need in order to really understand Myatt, and to understand why – even though he is the author of recent poems such as Dark Clouds of Thunder – he has returned to publicly supporting Islam and especially those Muslims who are fighting, in a practical manner, his old and life-long enemies, the Magian, and their Magian ethos.

But it does not – in my view – matter what our own, possibly changing, perception of the perplexing Myatt is, as it most certainly does not matter what the perception the mundanes have of him. What matters are two things.

What he does, on the practical level, to support and to aid his never changed and never changing aims; and what he leaves behind, or creates, which others – such as ourselves – may find useful, in our own, individual, quest, and also perhaps in our own combat against the Magian and their perfidious, anti-evolutionary, ethos, be this combat of ours practical, esoteric, or whatever.

Certainly, Myatt has given us many things, to use – from the sinister, subversive, ONA; to the ethical National Socialism of Reichsfolk; to The Numinous Way; to his Vindex mythos; to the real-life passionate, sensitive, Nature-loving wanderer we find in his poetry and private letters. Some may even find his Islamist writings of some use or of some benefit, as incitement, perhaps, to practical sinister subversion.

Ultimately, though, it is as an example of a changing changeling that we should view him – a traveller, an explorer, whose simple numinous vision may inspire us also.

As Myatt’s friend, the artist and composer Richard Moult wrote, in a review of Myatt’s autobiography, Myngath:

” A man so contradictory and perplexing and enraging to outsiders, whose life has been and is an opportunity to be revelled in and not to be wasted. This work presents aspects of that life (and there is much left unwritten) and is a reminder to all of us who can all too easily lose ourselves in the illusory mundane existence of this present age. Myatt is a traveller in all senses, exploring the uncharted worlds within, around and without us. Perhaps he will one day be understood as the human voyager he is: an example of one nexion of life seeking to understand itself within the infinite cold spaces of the cosmos.”

Richard Stirling
Shropshire
2010 CE (Second Edition)


Footnotes

[1] I am here making the very plausible, and now generally accepted assumption (at least among the Occult cognoscenti) that Anton Long is Myatt’s pseudonym. Myatt himself continues to deny being Anton Long.

[2] From the ONA’s guide to its philosophy:

We see the breakdown, destruction, and the replacement of all existing (and mundane) societies  – by our new progressive societies based on our new warrior tribes – as a necessary prelude to this Galactic aim of ours.Thus, the immediate and intermediate aims of our sinister Way of Life are:

(1) to use our Dark Tradition to create sinister Adepts and, over a long period of causal Time, aid and enhance and create that new, more evolved, human species of which genuine Sinister Adepts may be considered to be the phenotype;

(2) to use the sinister dialectic (and thus Aeonic Magick and genuine Sinister Arts) to aid and enhance and make possible entirely new types of societies for human beings, with these new societies being based on new tribes and a tribal way of living where the only law is that of our Dark Warriors, which is the Law of The Sinister-Numen (see Appendix 1);

(3) to aid, encourage, and bring about – by both practical and esoteric means (such as subversion, revolution, and Dark Sorcery) – the breakdown and the downfall of existing societies, and thus to replace the tyranny of nations and States, and their impersonal governments, by our new tribal societies and our Law of the Sinister-Numen.

[3] Used by Myatt and the ONA, the term Magian refers to the materialism and the abstractions manufactured principally by Yahud, or “the Zionists”, and outwardly manifest in what Myatt, and others, call The New World Order, or the new Amerikan Empire.

According to Myatt, this new Empire is run by, or is under the influence of, Zionists, and four of its distinguishing features – of its Magian ethos – are abstract law (in contradistinction to Myatt’s law of personal honour); democracy (in contradistinction to the leadership principle of clan chiefs); egotistical materialism (in contrast to what Myatt calls the Way of the Warrior); and capitalism, the principle of debt, usury, and mechanistic work in contradistinction to a more numinous, agrarian, artisan, way of life and of working). [Source: Myatt – The Mythos of Vindex, Part Five: Toward the Galactic Imperium.]

However, it seems to me that in recent years the term Magian has acquired a more general meaning among aficionados of the ONA, and now refers to such abstractions as the modern nation-State and, indeed, anything and everything that is of The Old Order, and thus is tied to the causal world-view of the mundanes.

[4] Senholt, Jacob C: Political Esotericism & the Convergence of Radical Islam, Satanism and National Socialism in the Order of the Nine Angles. Norwegian University of Science and Technology, Conference: Satanism in the Modern World, November 2009

[5] This seems obvious when one reads Myatt’s Mythos of Vindex followed by reading some of his recent Islamic works, such as his rather neglected Replies Regarding Islam, and his Islam, National-Socialism, and Honour.

[6] I refer to the re-appearance of Myatt’s Islamist web-sites, as of July 2010 CE – after another apparent hiatus, from whatever cause.

One possible explanation of such a hiatus are the rumours that Myatt – before and during this time and travelling under a false name – visited America in order to set up clandestine ONA cells (or nexions, as the ONA calls them) dedicated to subversive activities. This might conceivably explain why a stridently anti-Muslim opponent of Myatt – describing Myatt as a terrorist – in August 2010 CE offered a USD $10,000 reward for information about Myatt’s whereabouts.

As to the nature of these subversive activities, we can only speculate, but it does seem to me more than just coincidence that recent writings by some ONA people resident in America have been permeated by attacks on the Magian ethos; have approvingly mentioned radical Islam as a modern heresy worthy of being adopted to subvert society; quoted from Myatt’s Islamist writings; and reaffirmed the ONA’s controversial stance that undertaking human culling is a duty incumbent upon every ONA member.

This radical subversive stance is evident, for instance, in the latest (September 2010 CE) edition of the ONA’s in-house journal, Fenrir, published in America – whose articles include a Black Mass of Jihad, the stated heretical intent of which is to “defy the Jewish controlled governments of the world and their interests”.  Interestingly, the text – although probably inspired by Myatt as Muslim – clearly reveals it was not written by Myatt. For instance, the style is most certainly not that of Myatt; Myatt has always, studiously and perhaps pedantically correct from an Islamist point of view, always avoided using the word Israel, preferring instead the ponderous phrase, “the Zionist entity that occupies Filistine,”; and he uses the words Zionists and Yahud and never the word Jews.

Furthermore, one of the main ONA blogs – arguably the most popular – run by two young women resident in California, even announced the publication of this edition of Fenrir with the blurb, ” Happy September 11th! This issue has a current interview with Anton Long. It also features some great articles topical to 9/11…


A Review of Myngath – The Autobiography of David Myatt

David Myatt, Feb 1993, Spain

David Myatt

A Review of

Myngath –  Some Recollections of the Wyrdful Life of David Myatt


Myngath is the title of David Myatt’s recently published autobiography. To those unfamiliar with Myatt, he has been called, at various times, in the last forty years, an evil genius, the most evil nazi in Britain, a ferocious Jihadi, a deeply subversive intellectual, and described as the mentor who drove David Copeland to kill.

In these forty or more years, Myatt has been twice jailed for racist attacks; acted as Colin Jordan’s bodyguard; led the political wing of the violent neo-nazi group Combat 18; translated ancient Greek literature; written several volumes of pagan poetry; been a Catholic monk, and last – but not least – supported Osama bin Laden and the Taliban.

According to the British newspaper, The Observer, Myatt was the “ideological heavyweight” behind the violent neo-nazi group Combat 18. Political scientist Professor George Michael wrote that Myatt has “arguably done more than any other theorist to develop a synthesis of the extreme right and Islam,”; while he was described, at a NATO conference on terrorism, in 2006, as having called on “all enemies of the Zionists to embrace the Jihad against Jews and the United States…” Myatt has also been accused of being the Grand Master of the secretive and sinister Occult group – famed for its support of human sacrifice –  the Order of Nine Angles, an accusation he has always denied.

In 1998, after over thirty years of involvement with neo-nazi politics, Myatt confounded his supporters and critics by converting to Islam. He has since and in the past three years – according to his own account – developed his own philosophy which he calls both The Numinous Way, and The Philosophy of The Numen – based, in his words, on the virtues of empathy, compassion and honor – thus ending his association with Islam, and instead devoting himself to philosophy, mysticism, and writing poetry.

Given this varied and somewhat strange and extreme life, one might expect his autobiography to provide interesting, if not fascinating, personal accounts of street brawls; meetings with Muslim extremists; life as a neo-nazi fanatic, as a convert to Islam, and then as a Muslim apostate.

What one gets, however, is something of an apologia – often rather cursory accounts of some events in his life, followed by an explanation of his feelings and motives. Occasionally, Myatt adds one of his own poems in order to express these feelings. The section on Islam – on his life as a Muslim – is particularly sparse, and while it seems somewhat glossed over, it is certainly interesting, with Myatt writing, for instance, that, “being part of the Ummah dissolved every last vestige of my former political beliefs…..I travelled in the Muslim world, met some very interesting and committed Muslims…..In a literal way, Islam taught me humility, something I aspired to during my time as a monk but which my then prideful nature rebelled against…..”

In fact, the work neatly falls into two categories, almost exactly mirrored by Myatt’s division of Myngath into two parts. The first category centers around his early life and his often violent and always extreme political involvements; the second, around his personal life, and in particular his liaisons with women. It is these liaisons that are, for me – and I suspect for many other readers – the most interesting, as well as being, in my opinion, the most informative about Myatt’s personal character.

These liaisons include two tragic events, and Myatt is remarkably honest about his feelings and his failings; and one is left with the impression of reading an almost religious story of redemption, only without God; the story of someone very slowly, and quite painfully, learning from their mistakes.

The story, that is, of a violent, driven, often fanatical and selfish man, obsessed with making his own inner and extremist political vision real, who gradually rediscovers his humanity after suffering two personal tragedies, and who ends up writing, in probably the most poignant passage of the book, that the tragedies had, “at last – after so much arrogance and stupidity and weakness on my part – revealed to me the most important truth concerning human life. Which is that a shared, a loyal, love between two people is the most beautiful, the most numinous, the most valuable thing of all.”

Of his departure from Islam, Myatt writes that it resulted “from one singular, important, event…” To wit, his love for a woman, and the subsequent tragic death of that woman.

Overall, this apologia – I do not feel it deserves to be called an autobiography – might therefore be more correctly described as a modern allegory, a tale of redemption, and it is this which, in my opinion, makes it a worthwhile and ultimately a valuable book to read. For its interest lies not in the person or character of Myatt himself – not in his various peregrinations, nor even in his own motivations for his deeds and involvements – but rather in the allegory: a modern Faust without the cloying appearance of God at the end.

JRW
August 2010

Myngath is published under the Creative Commons License and is available in pdf format here (david-myatt-myngath), in several other places on the Internet, and as both a freedownload, and a printed book, here via on-line publishers Lulu dot com.


Дэвид Мьятт: Ислам и теория расовой борьбы

Дэвид Вулстон Мьятт (родился в 1950 г.) – британский общественный деятель, переводчик, писатель. С 1967 г. участвовал в британском неонацистском движении. Основатель и лидер влиятельнейшей британской ультранацистской фирмы “Combat 18”, известной своей тактикой городской террористической герильи, крёстный отец мирового хулиганс-движения, ветеран “Арийских Наций”. С момента основания возглавлял Британское Национал-Социалистическое Движение (NSM), был теоретиком арийской расовой войны (RaHoWa).

В конце 1960-х создал оккультный “Орден Девяти Углов” (“The Order of Nine Angles”, ONA), тайное ультраправое герметическое общество т.н. “традиционного сатанизма”, пора расцвета которого пришлась на 1980-1990-е гг. Мьятт прошёл тернистый путь духовных поисков, погружаясь в разное время в даосизм, буддизм, паганизм и христианство (принял монашеское послушание). В те годы Мьятт также изучал и переводил работы древнегреческих поэтов и драматургов Софокла, Эсхила, Гомера, Сапфо.

В 1998 г. Дэвид принял Ислам, взяв духовное имя Абдульазиз ибн Мьятт. А за год до того выпустил три книги: “Практическое руководство к Арийской Революции”, “Крестоносная война против Ислама” и “Сионистское стремление к мировому господству”. С момента обращения он не переставая работает на поприще сближения Новой Правой и протестных мусульманских сил: британских неонацистов и новообращённых радикальных мусульман. Сегодня он является деятелем международного антисионистского движения, развивает и пропагандирует теорию Джихада и террористической практики асассинов, “асассинации”.

Comment: Ислам, национализм, расизм – лишь средства для достижения Цели.

http://r-o-x-a-n-a.livejournal.com/145188.html

David Myatt and The Quest for Vindex

David Myatt, 1993, Spain

David Myatt, 1993, Spain

One of the fundamental themes of both David Myatt’s early and later National Socialist writings (1) and of many of his other non-political writings, is his vision of a Galactic Imperium. According to what we might call Myatt’s radical and esoteric millennial philosophy, crucial to the creation of this Imperium is the revolutionary leader he called Vindex. This revolutionary leader would, according to Myatt’s early political writings, be Adolf Hitler’s successor, and would lead his, or her, (2) forces against what Myatt euphemistically calls The Magian (3).

The Galactic Imperium is, for Myatt, fundamentally the exploration and settlement of Outer Space – the Final Frontier – by a new breed of warrior clans, and it is this Imperium which will, according to Myatt, provide us with the opportunities and the challenges we need to evolve, as human beings, and to create new societies where genuine, individual, freedom, and honor, are the norm.

It would be a mistake, however, to conclude that Myatt envisages – or envisioned – hordes of neo-Nazi stormtroopers marauding around the Galaxy and invading other planets. Rather, Myatt initially saw Hitler’s National Socialist Germany and indeed National Socialism itself, as only a prelude, and while in his earlier NS writings he eulogized both Hitler and National Socialism in general, in his later Reichsfolk writings he pointed out some of the flaws of early, German, National Socialism, and came to believe that Hitler had made some fundamental tactical mistakes.

” One mistake was to initiate a war, and to seek new living-space in already occupied lands. Of course, war against NS Germany was inevitable – just like the recent war against Iraq was inevitable. In the case of Iraq the cabal spent over ten years – from the time of the Gulf War – trying to starve the people into submission, and destroying the defensive capability of the Iraqi defence forces.

But Germany should have waited, and most certainly not launched offensives in other countries. The cabal would then have to had resorted to invading Germany, which would have taken perhaps a few more years to organize, giving NS Germany more time to create a genuine NS society, and prepare to defend Germany. More alliances should have been saught, and NS exported as a revolutionary creed. Had the cabal invaded Germany, they would have been on dubious moral ground, and effective resistance could have been undertaken against the occupying forces.

The effort that went into the war should have been directed toward building a stronger Germany, and showing, by example, that NS worked. In addition, scientific research should have been undertaken into spacecraft.

But this, of course, is hindsight. What happened, happened. We have to learn the lessons. One lesson is to evolve NS itself – which has been done, based upon the ideal of honor and the vision of a Galactic Empire or Federation, created by a NS homeland which seeks allies among the various peoples and cultures of Earth on the basis of honor and mutual respect. ” ONA: Aeonic Notes IX, dated 114yf

In respect of the flaws of what Myatt called early German National-Socialism, Myatt in his second (4) seminal text about Vindex, entitled The Mythos of Vindex, writes that:

” One error was in adhering to and striving to apply the un-ethical, and un-numinous, principle of eternal struggle, or what is now commonly, vulgarly, and rather incorrectly called the survival of the fittest. This was an error because we have now, as I have mentioned many times in various writings, reached the stage of not only being able to consciously, rationally, understand the processes of change and evolution as they apply to us, as human beings, but also of using our understanding and our abilities of will and empathy to change ourselves for the better in an ethical way. That is, we have passed a threshold in our human evolution, and so can make conscious, informed and ethical choices – for we are not just thinking, talking, animals in thrall to our emotions, desires, and external forces, but moral beings possessed of the ability to consciously evolve ourselves by striving to adhere to certain ethical guidelines. Or, expressed in a simplistic and cliched way, we can and indeed should learn from our own history and from our mistakes.

In practical terms, this error led to invasion and occupation of other lands, as it led to the desire to seek lebensraum in lands already inhabited and settled by others.”

As Myatt explained, the new Galactic Imperium would be quite different from previous Empires:

” The Imperium which Vindex will create will be different from previous Empires because it will be a conscious creation: the result of a reasoned, honourable, civilized, approach: that is, it will be based upon honor, and will be the result of the esoteric understanding we have achieved over hundreds, indeed thousands, of years.

This means it will not impose itself by force of arms upon others. Rather, it means it will be composed of thinking warriors who uphold honor and who prefer combat to dishonourable modern war. In particular, it means a federation of countries, or nations, who co-operate together in the pursuit of a numinous goal: not an Empire in the old sense of domination and conquest and occupation.

The old type of Empire belongs in the past: it is unsuitable for an honourable, rational, people. Furthermore, the old type of Empire is founded upon a basic error.
The basic mistake is to believe that war can solve problems or be of benefit. Thus to have war as a political policy is stupid. This mistake about war arises from two things: (1) a lack of perspective, and thus a viewing of events in current rather than historical terms; (2) failing to act in accord with the ethics of honor.
Every old type of Empire has a time of glory; as it has to maintain itself by occupation, war, and repression. Every such Empire declines, and is then destroyed. Sometimes an Empire may last a few decades; sometimes a century or more. Rarely, a few centuries. After the destruction of the Empire, there follows a period of chaos, of barbarism, of regression, with only a few positive attributes of the Empire remaining: some stories of glory, perhaps; or some literature; some monuments, or some technological or scientific achievement. But a great deal is lost.
What applies to an Empire applies to the results of terrestrial wars – such as the occupation of a foreign country after victory in a war or after an invasion. Such occupation may well last for a while: a few years; a decade; several decades. But it will inevitably end, through either a successful uprising (often after several failed attempts) or through the withdrawal of the occupiers, for military, economic, or political reasons, and while some elements of the occupying forces may remain (in terms of their culture, ideas, and so on), a great deal is lost. In the meantime, thousands upon thousands of people have been injured, killed, repressed or dishonourably confined in prisons. Furthermore, it is the honourable right and duty of those under occupation to resist, using lethal force – and to try and take away this right and duty, by making it “illegal”, as all occupying forces do, is dishonourable in itself, the act of the bully, the tyrant. It is also the right of individuals to possess weapons, and one of the many dishonourable things an army of occupation does is make possession of weapons illegal.

This old imperial process is incredibly wasteful, and stupid, because the positive, evolutionary, civilized, changes which Empires sometimes bring can be achieved in not only less wasteful ways but also in ways which can ensure much greater, and longer lasting, evolutionary change.

In brief, imperial conquest and colonialism are short-term solutions: in Aeonic terms – in the timescale of civilizations and Aeons – they are failures, detrimental to the long-term evolution that is required.

In terms of acquiring new living-space – often used as an argument in favour of Empires and conquest and colonialism – the honourable, futuristic solution is the colonization of Outer Space.

In terms of war, the new Imperium – or Stellar Federation or Cosmic Federation or Cosmic Reich or whatever we want to call it – would use force only as a last means of self-defence of its own territory or homeland, or when there needs to be an honourable combat between it and its enemies.

In addition, it needs to be understood that modern warfare is for the most part dishonourable, employing as it does cowardly methods – such as aerial bombing – which an honourable warrior would refuse to use, condone, or accept. The warriors of the new Imperium, the troops of Vindex, will seek honourable combat, a fair fight, rather than impersonal war. Honourable combat means personal fighting between groups of warriors, or armies. It means an end to the dishonour which has blighted armies for hundreds of years. It means a return to civilized treatment of captured or surrendering soldiers – allowing them to retain their honor, and go free. It means a conscious decision – based upon honor – to do only that which is honourable, and which befits an honourable warrior.” ONA: Aeonic Notes IX, dated 114yf

National Socialism, Clans, and the Imperium of Vindex

Initially, from the 1970’s to the early 1990’s, Myatt considered his Galactic Imperium would be based if not upon National Socialism itself, then upon an updated version of it; an updated version which he himself assiduously created over a period of some ten years, culminating in his “ethical non-racist National-Socialism” and in his Reichsfolk organization. However, as, in the late 1990’s and the early part of the twenty-first century, he developed this new ethical philosophy – which he first called The Numinous Way of Folk Culture and then simply called The Numinous Way – he moved away from the concept of a strong, united, nation-State which was central to early, German, National-Socialism, even going so far as to describe the State, in The Mythos of Vindex, as “an unethical abstraction that is a great cause of suffering and nullifier of the ethical and numinous principle of personal honour.”

In place of the nation-State, he advocated, in his alter writings, “small, rural, communities, which co-operate with, and which trade with, other local communities for their own mutual benefit. That is, a return to what is human; to the human-scale-of-things, and a moving-forward to a simple, ethical, letting-be based upon personal honour,” (5) and the formation of new clans, or tribes, which, in essays such as The Clan, Culture, and The Numinous Way and The Mythos of Vindex, he described as the basis for a new type of communities and culture, the basis for a new, more evolved, more human, type of society.

In addition, as he further developed his own ethical philosophy of The Numinous Way, he also moved away from the concept of both race and “the folk” as the basis for, or even as a part of, his philosophy, or Way of Life as he mostly described it. Hence, he wrote that:

” Race, the causal concept of the folk, bound as that concept of the folk is by a certain racial exclusivity – and all that derives from such things (such as racism, racialism, racial prejudice, and nationalism) – have no place in The Numinous Way…

A clan is a basis for individuals to live in a numinous way, in harmony with themselves, with Nature, and with the Cosmos. The clan is basically just a large extended family, where the individuals are personally known to each other and/or related to each other by family ties, such as marriage. What distinguishes a clan is this personal knowing, these personal, direct, living, relationships – and a certain honourable loyalty, a certain “clannishness”, based on this personal knowing and this personal loyalty.

Thus, the clan is living: growing, changing, evolving; and it is not tied to or dependant upon any static, causal, un-numinous abstraction such as “race”. It is a coming-into-being, and the criteria for “membership”, if you will, is not determined by some causal abstraction, such as perceived (outward) ethnicity, but by personal interaction, a personal knowing, based on personal (individual) character.

Furthermore, the clan is the basis for establishing new, numinous, communities based on The Numinous Way itself. That is, new clans can express, manifest, presence, the numinous itself by the members of such new clans living according to the numinous principles of empathy, compassion and personal honor. They are thus nexions, regions where numinous law, based upon honor, can be established, to the benefit of the individuals of such new communities.” Questions About Race, The Folk, and The Numinous Way

Thus, Myatt no longer saw his Galactic Imperium in either political or racial terms, but developed an entirely new and ethical philosophy – his Numinous Way – as its basis.

Since this Numinous Way disdained the modern nation-State and its vast, capitalist based industries – and championed new and small communities based on new tribes – one might wonder how such tribes might develope the type of technology needed for Space exploration. Myatt, however, had an answer to this – acausal technology, based on his own concept of acausal Space, acausal Time, and acausal energy. He wrote that:

” The Numinous Way considers that it is such new cultures which can aid the evolution of the individual, establishing – over a certain amount of causal Time – a more evolved, more cultured, more empathic, more compassionate, more honourable, human species. Such cultures, and their clan-communities, are, or rather should be, the genesis for the next stage of our human evolution, where we leave this planet, which is currently our home, and so live and evolve and diversify among the stars of this and other Galaxies.

However, given that such numinous cultures are small – and may often be rural in nature – how can this Galactic, extra-terrestrial, development be achieved, especially since a numinous culture would most certainly not involve large national or supra-national industries, as it would not be reliant upon the usury, and the supra-national trade and commerce, which all modern States and nations depend upon?

It could and should be achieved by means of the development of a new acausal science, and the development of a new type of technology, based on acausal energy. For a numinous culture – and all empathic human beings – are, both in principle and in practice, opposed to the exploitation of the Earth, and the exploitation of the living beings of the Earth, which exploitation is inseparable from capitalism and the modern industries, and technologies, deriving from, and dependant, upon such capitalism, on such supra-national commerce, and on other causal un-numinous abstractions.

The basis for the new acausal technology is the science of causal and acausal, of the apprehension of acausal energy emanating from the acausal universe by means of living nexions.” The Clan, Culture, and The Numinous Way

He expounded upon this concept of a new acausal science, based on acausal energy, in his essay Acausal Science: Life and The Nature of the Acausal and in his work The Physics of Acausal Energy.


Vindex and Revolution

Despite both his move from, first, the old style National Socialism of Hitler’s Germany to his own ethical Reichsfolk type of National-Socialism, and then, later on, to the development of his own The Numinous Way philosophy as the new basis for his new Imperium, Myatt has never wavered from his belief that what he calls The Old Order needs to be and should be undermined and destroyed by practical revolutionary means, by armed force.

Indeed, Myatt makes it quite clear in his Mythos of Vindex that he believes that the Galactic Imperium will never be more than a dream unless “the current tyrannical Magian order – the abode of Homo Hubris and exemplified by the new ignoble arrogant Amerikan empire and the Police-States of the West (of which modern Britain is a prime example) – is confronted, undermined, and destroyed by armed force, ideological subversion and by the numinosity of a new mythos… This is the supreme and severe challenge before us in these dire and ignoble times, and an opportunity which will not arise again, for were we to fail, then our further evolution as a species is doubtful.”

Myatt considers Vindex as not only a manifestation of the new, warrior, clan-based ethos of Imperium, but also as the pivotal character in the armed confrontation with the Old Order – the person who inspires others to take up arms, and who, possibly initially as a modern type of outlaw, achieves success after success against them, using and developing tactics which nullify the advantages the Old Order possesses in terms of military superiority, weaponry, and wealth.


The ONA and the Vindex Mythos

The Occult group The Order of Nine Angles – which many people consider Myatt founded, led and still leads, using the pseudonym Anton Long – can be considered as one means of spreading not only Myatt’s Vindex mythos, but of practically seeking to bring about, and aid, the Galactic Imperium. That is, Myatt conceived, created and implemented the ONA to achieve certain goals, one of which was and is to counter the Magian ethos and another of which was to train individuals and send them out, into the world, to undermine and disrupt the status quo as a prelude to the practical revolution Myatt has always regarded as necessary for the destruction of the Old Order and the emergence of a new order based upon his law of personal honor.

In addition, one of the stated aims of the ONA was to breed a new type of individual and new types of tribes:

” The sinister tribes of the ONA – what they are now; what they are becoming; and what they will-be – are that presencing of acausal energy which will fundamentally and irretrievably change our world, and which will manifest, and bring-into-being, an entirely new, more evolved, type of human being and entirely new types of human communities, preludes as these are to us leaving this planet which has for so long been our childhood home and to seeding ourselves among the stars of the Galaxies of the Cosmos. ” The Sinister Tribes of the ONA, dated 120 Year of Fayen

Importantly, the basis for these new tribes is what the ONA calls The Law of the New Aeon, and, unsurprisingly, this Law is Myatt’s law of personal honor, the basis for his Galactic Imperium.

Conclusion: The Quest for Vindex

It is my considered view that Myatt’s primary aim, throughout his entire adult life, has been to find, develope and use means to bring about his vision of a Galactic Imperium. All his various endeavors and involvements – from National Socialism, to the ONA, to his philosophy of The Numinous Way, to his involvement with radical Islam – are all part of this. They are all means to explain, to propagate, to try and implement – through, for example, destabilizing the status quo, confronting the Magian, and agitating for revolution – his Vindex mythos and this vision of a Galactic Imperium.

He has been almost fanatically single-minded in his pursuit of this vision, and, at times, quite ruthless. He has also been exceptionally pragmatic – using whatever means, whatever ideology, whatever tactics, that might help him undermine and confront what he calls “the tyranny of the Magian manifest in the dishonourable Amerikan empire of Homo Hubris.” (6) These tactics have included racist violence, racist and Islamic terrorism, Nazi politics, and using the ONA as a means of subversion and radical change.

Myatt has also been consistent, for over four decades, in upholding and propagating the principle of personal honor, which he wove into his NS writings, which he made one of the foundations of his philosophy of The Numinous Way, and which he made the basis for both the clans of Vindex and the tribes of the ONA.

In addition, he has also expounded at some length (7) on what he calls the new science of acausal energy, which energy he sees as the most viable means of developing the new acausal (i.e. the organic) technology of living machines capable of taking us out among the stars of our Galaxy.

In conclusion, therefore, there is, in my view, a rigorous consistently to Myatt’s life, writings and involvements, which his many, and vocal, detractors have overlooked. Myatt has also undertaken, it seems, something of personal, interior, spiritual, quest – leaving behind the racism of National Socialism (and, now, apparently according to some rumors, also radical Islam) to develope his own, unique and ethical, philosophy, that of The Numinous Way, based on the principles of empathy, compassion, and personal honor; which philosophy he now regards as the way of life appropriate to and for the new type of human beings who, he envisages will explore and settle the planets around the star systems of our Galaxy.

Julie Wright,
Oxford
June 2009 AD

Notes:

(1) Myatt’s early writings about National Socialism – with the notable and important exception of his Vindex: The Destiny of The West published in 1984 – are clearly distinct from his later NS writings. Those early works, written before 1998, were often polemical and sometimes overtly racist. His later NS works, in which he developed what he called the “ethical National-Socialism” of his Reichsfolk organization, were decidedly non-racist. These later works include: (1) The Theology of National-Socialism; (2) The Complete Guide to the Aryan Way of Life; (3) Why National-Socialism is Not Racist; and (4) The Meaning of National-Socialism (Third Edition, 115yf). Around 1999, Myatt revised several of his earlier works in order, as he stated at the time, to remove those aspects incompatible with the ethical principles of honor, as defined by him in several of these later works, including The Code of Honour, given in his The Complete Guide to the Aryan Way of Life, a code he later made minor revisions to for its inclusion in the Reichsfolk publication Ethical National-Socialism: A Collection of Essays, issued in 2009.

(2) Although in his earlier works – including his Vindex: The Destiny of The West – Myatt described Vindex as a male warrior, in many of his later writings he intriguingly stated that Vindex could be either a man or a woman, and might not arise in the West itself:

” Vindex is the generic name for that revolutionary noble warrior who leads the practical fight against the Magian and their allies, manifest as the Magian are now in so-called mis-named New World Order whose twin centres of power (both ideological and practical) are in Amerika and the Zionist entity that occupies Palestine. Vindex thus prepares the way for the Galactic Imperium, whose practical beginnings lie in the establishment of new communities, based around new tribes whose only law is that of Personal Honour. Vindex (who may be male or female) is the embodiment of The Law of the New Aeon of the Imperium, which is personal honor, and who, with his or her victorious warriors, establishes an entirely new type of culture…

Used as the name of an individual, Vindex means “The Avenger”, and while it is traditionally (and semantically) regarded as a male name, with the Anglicized feminine form being Vengerisse, Vindex is now often used to refer to either the man or the woman who is or who becomes this revolutionary warrior leader…

While it is probable that Vindex will arise from one of the nations of the West (which includes Russia, the United States and the lands formerly referred to as Eastern Europe) – and be of Caucasian (European) ethnicity – it is also possible that he or she could arise elsewhere in the world, and be of mixed, or of any, ethnicity. For what is fundamental to Vindex is that he or she is a charismatic and revolutionary leader who inspires absolute loyalty; that he or she fights, in a practical way through force of arms, the forces of the Old Order, manifest in the power of the Magian; and that he or she triumphs in the final battle, enabling the establishment of new communities free from the now broken and discarded and tyrannical Magian ethos…” The Mythos of Vindex

(3) By Magian, Myatt – following Yockey – means both “the Zionists and their allies, such as Amerika”, and what he, in his Mythos of Vindex, calls the “un-numinous and materialistic crypto-marxian ethos, and its decadent and capitalistic culture, which has emasculated and controlled the individual, done away with excellence based on nobility, replaced the law of the warrior – which is personal honor – with the abstract life-less law of tyrannical States, and whose servants and lackeys are hypocritical new barbarians lacking in manners who have de-evolved to become almost a new human species, Homo Hubris.”

(4) His first work on the subject being Vindex: The Destiny of The West

(5) A Numinous Future – Beyond The Abstractions of The State and The Nation

(6)The Mythos of Vindex

(7) See, for example, his essay Acausal Science: Life and The Nature of the Acausal and his, currently still unpublished, work The Physics of Acausal Energy.


WSA352 on David Myatt and the ONA

David Myatt, Feb 1993, Spain

David Myatt, Feb 1993, Spain

The link below is to a pdf file which contains four articles about David Myatt and the Order of Nine Angles written by Kayla and Chloe of WSA352.

WSA352  is a Progressive Nexion/Temple of the Order of Nine Angles, based in the USA. It is more formally known as the White Star Acception.

WSA on David Myatt (pdf)

The articles were first published on the WSA352 blog at:

http://onanxs.wordpress.com